Nước sạch hưng yên

Thứ Ba, 18/08/2015, 13:11,pm

Chữ ký trên chứng từ,sổ sách, báo cáo

CÁC CHỮ KÝ TRÊN HOÁ ĐƠN
Các chữ ký trên hoá đơn gồm:
Người mua hàng
Chữ ký của người mua hàng không bắt buột phải luôn luôn có như ngoại lệ bên dưới, có thể xí xó cho ký qua giấy than.
 
Người bán hàng
Chữ ký của người bán hàng không bắt buột phải luôn luôn có như ngoại lệ bên dưới, có thể xí xó cho ký qua giấy than.
 
Thủ trưởng đơn vị:
Chữ ký của thủ trưởng đơn vị phải ký bằng mực tươi trên các liên của hoá đơn (không được ký trên giấy than).
Ghi chú: Nếu thủ trưởng đơn vị đi vắng, không thể ký thì người lập hoá đơn phải đóng dấu tròn treo vào góc trên trái của các liên hoá đơn và vị trí dành cho thủ trưởng đơn vị để trống.
 
Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.
 
Trong trường hợp này người lập hoá đơn có thể ghi chú: “Bán hàng qua điện thoại, qua mạng, …” tại vị trí dành cho người mua hoặc người bán.
 
 
CHỮ KÝ TRÊN CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 
1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.
 
2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
 
3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
 
4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật

BÀI VIẾT KHÁC